งาน KrungSri Leading Thai Bank วันที่ 2 – 3 เมษายน 2564 จัดขึ้นที่ Centaragrand รูปแบบงานเป็นการประชุมของผู้บริหารใหญ่กับผู้จัดการสาขาย่อยแต่ละสาขา ของธนาคารกรุงศรี โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Team รูปแบบของงานมีการนำภาพของผู้จัดการสาขาแต่ละสาขามาโชว์ขึ้นที่หน้าจอหลักที่อยู่ในงาน อุปกรณ์ที่ใช้เป็น Max HD4 ทั้งหมด 3 เครื่อง ช่วยปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในงาน ที่สามารถช่วยรวมความเร็วของอินเตอร์เน็ตทั้งหมดที่มีด้วยเทคโนโลยี Bonding และคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง สำหรับงานถ่ายทอดสด (Live Stream) งานประชุมออนไลน์ (Meeting) งานสัมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อใช้ในการควบคุมจัดการภาพต่างๆภายในงาน