ยุทธศาสตร์และการบริหารการจัดการน้ำของประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อภัยแล้ง/น้ำท่วม ในภาคการเกษตรกรรมในปัจจุบันและอนาคต
โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน เป็นโครงการที่จัดทำโดยสมาคมธนาคารไทยตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน โดยสมาคมธนาคารไทยได้ร่วมมือกับเหล่าอาสาสมัครจากทั้ง 11 ธนาคาร
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.